Közérdekű adatok / Panaszok és közérdekű bejelentések kezelésének eljárásrendje

Panaszok és közérdekű bejelentések kezelésének eljárásrendje 

PANASZOK ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK RENDJE

 

A 2013. évi CLXV. törvény fogalom-meghatározásában panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.

 

A panasz, vagy közérdekű bejelentés megtehető szóban vagy írásban, postai úton Bögöte Község Önkormányzatához (9675 Bögöte, Szabadság u. 49.) vagy a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatalhoz címezve (9682 Nyőgér, Petőfi u. 15.), vagy elektronikus levélben az igazgatas@bogote.hu címre.

 

A szóbeli közérdekű bejelentést, amennyiben a bejelentő ezt kéri, kötelező írásba foglalni és a bejelentő számára másodpéldányban átadni.

 

A panaszt és a közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni.

 

A panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető, amennyiben:

  • a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy bejelentő ismételten tette,
  • azonosíthatatlan személy tette,
  • a panasztevő a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát (a tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani).

 

Amennyiben a panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés alaposnak bizonyul, gondoskodni kell:

  • a jogszerű, illetőleg a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról vagy az egyébként szükséges intézkedések megtételéről,
  • a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
  • az okozott sérelem orvoslásáról, továbbá
  • indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

 

Az eljárásra jogosult a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – köteles a panaszost, illetőleg bejelentőt írásban vagy elektronikus úton haladéktalanul értesíteni. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről panaszost, illetőleg bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

 

A panaszost, illetőleg a bejelentőt nem érheti hátrány a panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés megtétele miatt. A panaszos, illetőleg a közérdekű bejelentést tevő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.Csatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Bögöte Község Önkormányzata - Magyar